MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Ogromnym ułatwieniem dla Inwestorów jest posiadanie działki, na której przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy nie trzeba czekać na dezyzję o warunkach zabudowy tylko wystarczy sprawdzić na geoportalu online.

 

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego, zbudowanego na kanwie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Różnica między studium, a MPZP polega na tym, że MPZP jest aktem prawa miejscowego, natomiast studium jest tylko opracowaniem poprzedzającym sporządzenie planu miejscowego. Zapisy MPZP nie mogą odbiegać od zapisów studium.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem mającym na celu utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta

Przyszły inwestor, aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę musi sprawdzić w MPZP, na jakie cele jest przeznaczona działka, na której ma być budowany np. dom mieszkalny. Organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę sprawdza zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej będzie, gdy do dokumentacji o pozwoleniu na budowę dołączymy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że projekt domu nie może odbiegać od wytycznych zawartych w MPZP. W sytuacji, gdy działka nie jest objęta planem miejscowym, inwestor starający się o pozwolenie na budowę jest zobowiązany do posiadania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Najważniejsze kwestie jakie reguluje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

  • przeznaczenie gruntów, na przykład tylko pod zabudowę jednorodzinną czy też na potrzeby działalności przemysłowej, usługowej itp. - to determinuje nasze przyszłe sąsiedztwo;
  • minimalną wielkość działki budowlanej;
  • jak duża jej część może zostać zabudowana;
  • czy budynki muszą być wolno stojące czy dopuszcza się także zabudowę bliźniaczą lub szeregową;
  • ile kondygnacji i jaką wysokość mogą mieć budynki;
  • jaka ma być szerokość elewacji frontowej; jak ma być rozwiązany problem mediów, np. zaopatrzenia w wodę (wodociąg czy studnia), kanalizacji itd.

 

Przyjmowany jest w formie uchwały, która składa się z dwóch części: tekstowej i rysunkowej. Forma tekstowa jest dokładnym opisem planu, w którym określa się przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Załącznikiem do uchwały jest graficzna postać planu, czyli szkic będący wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego układu ulic i zabudowy oraz planów ich zagospodarowania wraz ze szczegółową legendą. Kluczem do prawidłowego odczytania planu jest objaśnienie umieszczonych na rysunku symboli i kolorów.

 

 

 

 

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania