Nowe prawo budowlane, które weszło w życie we wrześniu 2020  umożliwiło szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany dzieli się na:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny

Ponadto nie trzeba dołączać go w całości do wniosku o zgłoszenie budowy lub o pozwolenie na budowę. Po zmianach w prawie budowlanym w 2020 roku ten obowiązek dotyczy jedynie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt techniczny określający rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne może być wymagany dopiero przy zgłaszaniu zakończenia robót budowlanych albo składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zgłaszający musi przygotować trzy kopie uproszczonego projektu budowlanego w miejsce dotychczas obowiązujących czterech.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony jest na aktualnej mapie do celów projektowych i obejmuje:

 •  określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

 •  układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 •  zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę wydzielonych lokali mieszkalnych,
 •  charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 •  projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 •  charakterystykę ekologiczną,
 •  projektowane źródło lub źródła ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 •  opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób  niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w  przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego,
 •  informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – prawa  budowlanego w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt techniczny po zmianie prawa obejmuje:

 •  opis konstrukcji obiektów wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 •  charakterystykę energetyczną– w przypadku budynków,
 •  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 •  w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia  obiektów budowlanych,
 •  inne opracowania projektowe;

 

A zatem w projekcie budowlanym rozróżnione są elementy podlegające weryfikacji przez organ administracji publicznej oraz elementy, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci.

 

Ułatwienia z przyłączami

 Skuteczniejsze egzekwowanie przewidzianego w prawie energetycznym, obowiązku podłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Obowiązkiem projektanta jest sprawdzenie czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. W dokumentacji są uwzględnione konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. Do tej pory w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były przewidziane, zatem każda gmina mogła regulować tę kwestię w sposób dowolny. W celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji, w tym w szczególności mieszkaniowych przewidziano termin:

 • 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączeniadla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 30 dni– w pozostałych przypadkach.

Zakłada się także możliwość przedłużenia tych terminów w określonych przypadkach. Terminy te liczone będą od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Proponowany przepis wskazuje także minimalny zakres informacji jaki musi znaleźć się w takim wniosku. Ponadto, doprecyzowane jest w rozporządzeniu jakich okresów nie wlicza się do terminu wydania warunków przyłączenia do sieci (np. okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego.) stanowią upoważnienie dla wnioskodawcy lub podmiotu działającego z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do realizacji przyłącza zgodnie z tymi warunkami. Termin ważności wydawanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wynosi 2 lata.

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. Dodatkowo, warunkiem odbioru nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Regulacja ta przeciwdziała wcześniejszym praktykom stosowanym przez niektóre przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne, które nie mają umocowania w przepisach prawa. Opłaty te ustanawiane są w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalanym przez radę gminy.

 

 

Dodatkowo przepisy prawa wprowadza  wyraźny zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane, które wydaje to przedsiębiorstwo.

Opłaty te ustanawiane są w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalanym przez radę gminy.

Wybierz Domy Domikon

unikalna konstrukcja i ennergooszczędne rozwiązania